نوشته های دارای برچسب "دکتر رمضان"

  چندی پیش یک اپلیکیشن اندرویدی با نام “دکتر رمضان” را بررسی کردیم و نقاط ضعف و قوت آن را برشمردیم. هم...

در ماه میهمانی خدا تنها نباید به ثواب روزه داری و آداب آن توجه کرد. هرچه باشد قرار است در طول روز چندین ساعت...

صفحه 1 از 11