تماشا کنید:چه تعداد گوشی آیفون برای متوقف کردن یک گلوله AK-47 بسنده می کند؟

تماشا کنید:چه تعداد گوشی آیفون برای متوقف کردن یک گلوله AK-47 بسنده می کند؟

متاسفانه بیشتر از تعدادی که شما به همراه دارید! سال ها پیش، Teddy Roosvelt در حین سخنرانی خود مورد شلیک گلوله واقع شد، اما کاغذی که در جیب خود داشت توانست سرعت گلوله را کم کند، در نتیجه او سخنرانی 90 دقیقه ای خود را به انجام رسانید. 29مسلما یک گوشی آیفون به تنهایی قادر به متوقف کردن گلوله نمی باشد، اما اگر به تعداد کافی گوشی آیفون در اختیار داشته باشید، شاید موفق به این کار شوید. EverythingApplePro تلاش کرد جوابی برای این سوال بیاید، شاید این تعداد، بیشتر از گوشی هایی باشد که حمل می کنید، اما قطعا کمتر از تصور شما نیز می باشد، جواب این سوال 5 گوشی است، بله با در اختیار داشتن 5 گوشی آیفون، همانطور که در ویدئو مشاهده می کنید، می توان گلوله شلیک شده را متوقف کرد.

http://beyondblindfold.com برگرفته از

اینها را هم بخوانید